Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 2 of 2 (0.008 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:gaelic AND subject:"Baptism"
[texts]Leabhar cheistean mu nadur a Bhaistidh, airson seadh agus cuideachadh pharantan 'n an dleasnas a thaobh an ordugh so ; maille ri Earail dhoibhsan a tha cuir an dleasnas 's an ni so ann an beag suim - Beith, Alexander
HM
Keywords: Baptism
Downloads: 148
[texts]Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna : maille ri Riaghailt chum coi'-cheangal a' bhaistidh ath-nuadhachadh gu follaiseach (Volume 1842) - Willison, John, 1680-1750
Translation of: The young communicant's catechism
Keywords: Church of Scotland; Lord's Supper; Baptism
Downloads: 67
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts